ວິຊາພາສາລາວ

Categories: ວິຊາຮຽນ
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

ບົດທີ 1 ການກຳເນີດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາສາລາວ (ພາກ I)

ບົດທີ 2 ຕົວອັກສອນລາວ (ພາກ II)

ບົດທີ 3 ຫຼັກການຂຽນພາສາລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ບົດທີ 4 ຊະນິດຂອງຄຳເວົ້າ

ບົດທີ 5 ປະເພດຂອງຄຳເວົ້າ

ບົດທີ 6 ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງວະລີ

ບົດທີ 7 ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງປະໂຫຍກ

ບົດທີ 8 ການແຕ່ງກາບກອນປະເພດຕ່າງໆ

ບົດທີ 13 ຈຸດປະສົງ ມາລະຍາດ ແລະ ຫຼັກການອ່ານພາສາລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ

ບົດທີ 14 ການຟັງເພື່ອຈັບໃຈຄວາມ ແລະ ການເຝຶກຝົນການຟັງ

ບົດທີ 15 ການໂຕ້ວາທີ

Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?