ວິຊາຄະນິດສາດ

Categories: ວິຊາຮຽນ
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

ບົດທີ 1 ຈຳນວນທຳມະຊາດ ແລະ ຈຳນວນຖ້ວນ (ພາກ I)

ບົດທີ 2 ຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

ບົດທີ 3 ກຸ່ມຈຳນວນຈິງ

ບົດທີ 4 ການປຽບທຽບ

ບົດທີ 5 ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນຕ່າງໆ

ບົດທີ 6 ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນຕ່າງໆ

ບົດທີ 7 ການຄິດໄລ່ເລກສ່ວນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກສ່ວນຮ້ອຍ

ບົດທີ 8 ເລກກຳລັງ

ບົດທີ 9 ສຳນວນ (ພາກ II)

ບົດທີ 10 ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

ບົດທີ 11 ລະບົບສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງມີສອງຕົວລັບ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

ບົດທີ 13 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການວັດແທກ (ພາກ III)

ບົດທີ 14 ການວັດແທກລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່

ບົດທີ 15 ການວັດແທກມວນສານ

ບົດທີ 16 ການວັດມູມ

ບົດທີ 17 ຄວາມໝາຍຂອງເລຂາຄະນິດ (ພາກ IV)

ບົດທີ 18 ຫຼັກເກນຕາແລັດ

ບົດທີ 19 ຫຼັກເກນປີຕາກໍ

ບົດທີ 20 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບສາມແຈ

ບົດທີ 21 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈ

ບົດທີ 22 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບແຜ່ນມົນ

ບົດທີ 23 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບສາກ

ບົດທີ 24 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບທໍ່ກົມ

ບົດທີ 25 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລ່ຽມ, ຮູບຈວຍ ແລະ ຮູບຈວຍກຸດ

ບົດທີ 26 ຕຳລາໄຕມູມມິຕິ

ບົດທີ 27 ຄ່າຂອງຕໍາລາໄຕມູມມິຕິຂອງມູມພິເສດ

ບົດທີ 28 ການພົວພັນແບບພິເສດຂອງຕໍາລາໄຕມູມມິຕິ

ບົດທີ 30 ສົມຜົນມູນຖານຂອງຕໍາລາໄຕມູມມິຕິ

ບົດທີ 32 ຄວາມທີ່ສະສົມຂອງຂໍ້ມູນ

ບັດທີ 34 ການບັນຊີຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ບັນຊີຍ່ອຍ (VII ບັນຊີ)

ບົດທີ 35 ບັນຊີສັງລວມ

ບົດທີ 36 ການລົງທຶນ

Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?