ອັບເດດຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂ່າວກອງປະຊຸມ ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ຂ່າວລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ແລະ ຂ່າວກິດຈະກຳຕ່າງໆ