ວິຊາຊີວະສາດ

  • Course level: All Levels

Topics for this course

13 Lessons3h 05m

ບົດຮຽນທີ1 ປະເພດອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ (ພາກ I, ບົດທີ2)

ບົດຮຽນທີ 2 ພະຍາດທີ່ມັກເກີດຈາກການຂາດທາດອາຫານ ແລະ ກິນອາຫານບໍ່ຖືກອັດຕາສ່ວນ (ບົດທີ3)

ບົດຮຽນທີ 3 ລະບົບນິເວດ (ພາກII, ບົດທີ6)

ບົດຮຽນທີ 4 ການພັດທະນາ ແລະ ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ບົດທີ7)

ບົດຮຽນທີ 5 ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າພືດ ແລະ ການຈັດແບ່ງພືກ (ພາກ III, ບົດທີ11)

ບົດຮຽນທີ 6 ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ (ບົດທີ27)

ບົດຮຽນທີ 7 ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ (ບົດທີ29)

ບົດຮຽນທີ 8 ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (ບົດທີ 31)

Free

Material Includes

  • ວິຊານີ້ ມີ 13 ຄຣິບ 25 ຊົ່ວໂມງ
  • ມີບົດຮຽນໃຫ້ເບີ່ງໄດ້ຟຣີ
  • ສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ຜ່ານມືຖື, ແທບເລດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ
  • ຮຽນໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?