ໂຄງການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ໂຄງການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ຈິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ

Read More

  • 1
  • 2