ບົດທີ 1 ຈຳນວນທຳມະຊາດ ແລະ ຈຳນວນຖ້ວນ (ພາກ I)

ບົດທີ 2 ຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

ບົດທີ 3 ກຸ່ມຈຳນວນຈິງ

ບົດທີ 4 ການປຽບທຽບ

ບົດທີ 5 ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນຕ່າງໆ

ບົດທີ 6 ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນຕ່າງໆ

ບົດທີ 8 ເລກກຳລັງ

ບົດທີ 10 ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

ບົດທີ 11 ລະບົບສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງມີສອງຕົວລັບ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

ບົດທີ 13 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການວັດແທກ (ພາກ III)

ບົດທີ 14 ການວັດແທກລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່

ບົດທີ 15 ການວັດແທກມວນສານ

ບົດທີ 16 ການວັດມູມ

ບົດທີ 17 ຄວາມໝາຍຂອງເລຂາຄະນິດ (ພາກ IV)

ບົດທີ 18 ຫຼັກເກນຕາແລັດ

ບົດທີ 19 ຫຼັກເກນປີຕາກໍ

ບົດທີ 20 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບສາມແຈ

ບົດທີ 21 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈ

ບົດທີ 22 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບແຜ່ນມົນ

ບົດທີ 23 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບສາກ

ບົດທີ 24 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບທໍ່ກົມ

ບົດທີ 25 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລ່ຽມ, ຮູບຈວຍ ແລະ ຮູບຈວຍກຸດ

ບົດທີ 27 ຄ່າຂອງຕໍາລາໄຕມູມມິຕິຂອງມູມພິເສດ

ບັດທີ 34 ການບັນຊີຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ບັນຊີຍ່ອຍ (VII ບັນຊີ)

ບົດທີ 35 ບັນຊີສັງລວມ

ບົດທີ 36 ການລົງທຶນ

ຮູບທາດລ່ຽມ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?