Course Content
ບົດທີ 1 ຈຳນວນທຳມະຊາດ ແລະ ຈຳນວນຖ້ວນ (ພາກ I)
0/2
ບົດທີ 2 ຈຳນວນທົດສະນິຍົມ
0/1
ບົດທີ 3 ກຸ່ມຈຳນວນຈິງ
0/1
ບົດທີ 4 ການປຽບທຽບ
0/1
ບົດທີ 5 ການບວກ ແລະ ການລົບຈຳນວນຕ່າງໆ
0/3
ບົດທີ 6 ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນຕ່າງໆ
0/3
ບົດທີ 7 ການຄິດໄລ່ເລກສ່ວນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກສ່ວນຮ້ອຍ
0/3
ບົດທີ 8 ເລກກຳລັງ
0/1
ບົດທີ 9 ສຳນວນ (ພາກ II)
0/2
ບົດທີ 10 ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ
0/4
ບົດທີ 11 ລະບົບສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງມີສອງຕົວລັບ ແລະ ລະບົບອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ
0/4
ບົດທີ 13 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການວັດແທກ (ພາກ III)
0/1
ບົດທີ 14 ການວັດແທກລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່
0/1
ບົດທີ 15 ການວັດແທກມວນສານ
0/1
ບົດທີ 16 ການວັດມູມ
0/1
ບົດທີ 17 ຄວາມໝາຍຂອງເລຂາຄະນິດ (ພາກ IV)
0/2
ບົດທີ 18 ຫຼັກເກນຕາແລັດ
0/1
ບົດທີ 19 ຫຼັກເກນປີຕາກໍ
0/1
ບົດທີ 20 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບສາມແຈ
0/1
ບົດທີ 21 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈ
0/2
ບົດທີ 22 ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບແຜ່ນມົນ
0/1
ບົດທີ 23 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບສາກ
0/1
ບົດທີ 24 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບທໍ່ກົມ
0/1
ບົດທີ 25 ເນື້ອທີ່ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຮູບທາດລ່ຽມ, ຮູບຈວຍ ແລະ ຮູບຈວຍກຸດ
0/4
ບົດທີ 26 ຕຳລາໄຕມູມມິຕິ
0/2
ບົດທີ 27 ຄ່າຂອງຕໍາລາໄຕມູມມິຕິຂອງມູມພິເສດ
0/2
ບັດທີ 34 ການບັນຊີຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ບັນຊີຍ່ອຍ (VII ບັນຊີ)
0/3
ບົດທີ 35 ບັນຊີສັງລວມ
0/2
ບົດທີ 36 ການລົງທຶນ
0/1
ວິຊາຄະນິດສາດ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?