Course Content
ບົດທີ 1 ການກຳເນີດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາສາລາວ (ພາກ I)
0/1
ບົດທີ 3 ຫຼັກການຂຽນພາສາລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
0/2
ບົດທີ 4 ຊະນິດຂອງຄຳເວົ້າ
0/2
ບົດທີ 5 ປະເພດຂອງຄຳເວົ້າ
0/2
ບົດທີ 6 ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງວະລີ
0/1
ບົດທີ 7 ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງປະໂຫຍກ
0/2
ບົດທີ 8 ການແຕ່ງກາບກອນປະເພດຕ່າງໆ
0/2
ບົດທີ 13 ຈຸດປະສົງ ມາລະຍາດ ແລະ ຫຼັກການອ່ານພາສາລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ
0/1
ບົດທີ 14 ການຟັງເພື່ອຈັບໃຈຄວາມ ແລະ ການເຝຶກຝົນການຟັງ
0/1
ບົດທີ 15 ການໂຕ້ວາທີ
0/1
ວິຊາພາສາລາວ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?