ບົດຮຽນທີ1 ປະເພດອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ (ພາກ I, ບົດທີ2)

ບົດຮຽນທີ 2 ພະຍາດທີ່ມັກເກີດຈາກການຂາດທາດອາຫານ ແລະ ກິນອາຫານບໍ່ຖືກອັດຕາສ່ວນ (ບົດທີ3)

ບົດຮຽນທີ 3 ລະບົບນິເວດ (ພາກII, ບົດທີ6)

ບົດຮຽນທີ 4 ການພັດທະນາ ແລະ ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ບົດທີ7)

ບົດຮຽນທີ 5 ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າພືດ ແລະ ການຈັດແບ່ງພືກ (ພາກ III, ບົດທີ11)

ບົດຮຽນທີ 6 ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ (ບົດທີ27)

ບົດຮຽນທີ 7 ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ (ບົດທີ29)

ບົດຮຽນທີ 8 ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (ບົດທີ 31)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພືດແກ່ນສອງກີບ ແລະ ແກ່ນກີບດຽວ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?