ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍລະບົບບໍາລຸງ ມ.7 ທົ່ວປະເທດ, ສົກຮຽນ 2021-2022

ຄັ້ງວັນທີ 21-22 ກໍລະກົດ 2022 ແຂວງ ວຽງຈັນ ສູນ ກສນ ເມືອງ ກາສີ ສູນ ກສນ ເມືອງ ວຽງຄໍາ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ສູນ ກສນ ເມືອງ….. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຂຽງຂວາງ ແຂວງ ຫົວພັນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

Read More