ລໍາດັບເອກະສານຕ່າງໆ
1ຜົນສ ຳເລັດກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນຳ ກ ສນ ສ ຳລັບສົກຮຽນ 2021-2022
2ຜົນການຕິດຕາມມະຕິ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 2021-2022
3ຜົນການສອບເສັງມັດທະຍົມຕອນປາຍບໍາລຸງ 2021-2022
4ການນຳໃຊ້ຊັພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ກສນ+ກົມອະຊີວະ
5ຜົນການເກັບກໍາ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າເອັບກສນ
6ປະຕິທິນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
7ການເຜີຍແຜ່ດໍາລັບວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
8ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປື້ມແບບຮຽນ,ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ
9ການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນ
10ບົດວິໃຈ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພາກເໜືອ
11ບົດລາຍງານ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
12ການສະເໜີ ບົດຮຽນຂອງສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
13ບົດສະຫຼູບຜົນສໍາເລັດ 2021-2022 ແລະ ແຜນປີ 2022-2023
ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຄັ້ງວັນທີ 19-21/12/2022, ທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
1ຄວາມເປັນມາ, ບົດສະເໜີ ຄວາມເປັນມາ, ສະພາບລວາມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
2ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຕະຫຼອ​ດ​ຊີ​ວິດຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້
3 ໂຄງຮ່າງ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ
4ສະຫຼູບ​ຫຍໍ້ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຮ່າງ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນຂອງ ແຜນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດານ​ຮຽ​ນ​​ຮູ້​ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດຮອດ​ປີ 2030