*******ຄັ້ງວັນທີ 4-5 ກໍລະກົດ 2023**************

 1. ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ
 2. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 3. ແຂວງ ຂຽງຂວາງ
 4. ແຂວງ ຫົວພັນ
 5. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 6. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 7. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
 10. ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 11. ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
 12. ແຂວງ ສາລະວັນ
 13. ແຂວງ ເຊກອງ
 14. ແຂວງ ອັດຕະປື
 15. ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
 16. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
 17. ນະຄອນຫຼວງ
 18. ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

**********ຄັ້ງວັນທີ 21-22 ກໍລະກົດ 2022*************

 1. ແຂວງ ວຽງຈັນ
  1. ສູນ ກສນ ເມືອງ ກາສີ
  2. ສູນ ກສນ ເມືອງ ວຽງຄໍາ
 2. ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ
  1. ສູນ ກສນ ເມືອງ…..
 3. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 4. ແຂວງ ຂຽງຂວາງ
 5. ແຂວງ ຫົວພັນ
 6. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 7. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 8. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 9. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 10. ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
 11. ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
 12. ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ
 13. ແຂວງ ສາລະວັນ
 14. ແຂວງ ເຊກອງ
 15. ແຂວງ ອັດຕະປື
 16. ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
 17. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
 18. ນະຄອນຫຼວງ